شرکت کارگزاری بهمن
تغییر کارگزار ناظر

در سامانه معاملات، دارایی سهامداران در هریک از نمادهای معاملاتی زیر نظر یک کارگزار قرار خواهد گرفت، که به آن کارگزار ناظر گفته می شود و از آن پس سهامداران دارایی خود را صرفاً از طریق کارگزار ناظر خود در آن نماد معاملاتی می توانند به فروش برسانند.

پیشنهاد می شود پیش از اقدام فیلم آموزشی زیر را مشاهده نمائید.